ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni,veri sorumlusu sıfatıyla Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi(“Şirket” veya “İşveren”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında hazırlanmıştır.

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Levent Mah.Kriazantem Sok. No:28 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 908869 sicil numarası ile kayıtlı Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’dir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Şirketimiz; iş başvurusunda bulunan ya da Şirketimiz’e iş başvurusunda bulunmamasına rağmen değerlendirmeye alınan çalışan adaylarının isim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transkript, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler, (video konferans, telefon yoluyla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda) mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları, iş başvurunuzda belirtmiş olduğunuz referanslar e-posta, faks, sms, internet, şirket mail sistemi vb. kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda dijital ya da kağıt üzerinde toplanmakta, saklanmakta ve çalışan adaylarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla tarafınızla iletişime geçilmesi, iş görüşmelerinin yürütülmesi mevzuat ve resmi ve idari uygulamalardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarınızın belirlenmesi ve insan kaynakları politikasının uygulanması, değerlendirmenin olumsuz sonuçlanmasına rağmen daha sonradan oluşan pozisyonlarda değerlendirilmesi, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması amaçları ile sınırlı olarak işleyecektir.

3. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirketimiz’e elektronik ortamdan veya elden teslim yöntemi ile sağladığınız kişisel verileriniz; İşveren ile aranızdaki iş görüşmelerinin ve çalışan adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, İş Kanunu’nda açıkça öngörülmesi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

4. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için İşveren’in yurt içinde bulunan iş ortaklarına, hukuk ve vergi danışmanlarına, hizmet aldığı şirketlere ve müşterilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca İşveren ve/veya İşveren’e bildirimde bulunarak Kanun’un 11. Maddesinde bulunan haklarınızı kullanabilirsiniztarafından bu konuda görevlendirilen yetkiliden;haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İşveren’e daha önce bildirilen ve İşveren’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda g.sen@vispera.co e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla İşveren’e iletebilirsiniz.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.